പുതുവർഷം പുലർന്നു

പുതുവർഷം പുലർന്നു

ലോകം മുഴുവൻ പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും മൈ കൊച്ചി ഓൺലൈൻ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ കൊല്ലം ആശംസിക്കുന്നു.

Related post