പാൽവില വർധിപ്പിക്കാൻ മിൽമ തയാറെടുക്കുന്നു

പാൽവില വർധിപ്പിക്കാൻ മിൽമ തയാറെടുക്കുന്നു

പാൽ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി തുടരവേ, പാൽവില വർധിപ്പിക്കാൻ മിൽമ തയാറെടുക്കുന്നു. ലീറ്ററൊന്നിന് 5 രൂപയെങ്കിലും വർധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കാനാകൂ എന്നതാണ് മിൽമയുടെ നിലപാട്. ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തു ചേരുന്ന സംസ്ഥാന ഭരണ സമിതി യോഗത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കും. സാധാരണ വേനലിനു മുന്നേ മിൽമ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പാൽ വാങ്ങാൻ കരാർ ഒപ്പിടാറുണ്ട്.   ലീറ്ററിന് 28 മുതൽ 32 രൂപ വരെ വിലയ്ക്ക് പാൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പതിവ്.

എന്നാൽ ഇത്തവണ പാൽ സംഭരണം കുറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് കേരളം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സമീപിച്ചത്. അതുകാരണം ലീറ്ററിന് 40 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ വിലയ്ക്കു പാൽ വാങ്ങി 44 രൂപയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ വിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് മിൽമ. കർണാടകയിൽ നിന്ന് 80,000 ലീറ്ററും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് 1.5 ലക്ഷം ലീറ്ററും പാലാണ് പ്രതിദിനം ഇപ്പോൾ കേരളം വാങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ തമിഴ്നാട് പാൽ വാങ്ങി വിൽക്കുമ്പോൾ മിൽമയ്ക്കു വരുന്ന നഷ്ടം ലീറ്ററിന് 6 രൂപയാണ്. അതാണ് പാൽവില കൂട്ടാതെ നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് മിൽമയെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Related post