ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ; ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി

ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ; ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി

ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിരോധനം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കലക്ടർ എസ്. സുഹാസ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാനായി ജില്ലയിലെ കുടുംബ ശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2 രൂപ മുതൽ വിലയുള്ള തുണി സഞ്ചികൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ  സ്ഥാപനങ്ങളിലും കർശനമായ പരിശോധനയുണ്ടാകും.

ഒന്നാം തീയതി മുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധനകൾ നടത്തി നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കലക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കാനുള്ളത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്. വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം.  നിരോധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കലക്ടർ പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിശോധനകൾക്ക് റവന്യൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളുടെയും സഹകരണം ലഭ്യമാക്കും. ശുചിത്വമിഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ പഠിക്കണം. അടുത്ത  25ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശുചീകരണ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് താഴെത്തട്ടിൽ വിപുലമായ ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം. പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത വ്യാപാര കേന്ദ്രം എന്ന ബോർഡ് എല്ലാ  സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

ഇപിആർ പരിധിയിൽ വരുന്ന ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരോധനത്തിൽ ഇളവുകളുണ്ട്. ഇപിആർ പരിധിയിലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ  ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം അവർതന്നെ ഒരുക്കുന്നതിനാലാണ് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത്.

Related post