ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികളാണ്. 2019 ൽ രാജ്യം ഒന്നിലധികം ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഷട്ട്ഡൗണുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത നാശമുണ്ടാക്കി. ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗണുകൾ സാമ്പത്തികമായി ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം പരിശോധിക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ടോപ്പ് 10 വിപിഎൻ ആണ് […]Read More