സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപറേഷൻ കാഴ്ചപരിമിതർക്കായി സ്മാർട്ട്ഫോൺ നൽകി.

കാഴ്ച പരിമിതർക്കു കണ്ണായി മാറാൻ വിവോ വൈ 12 സ്മാർട് ഫോൺ. ഇ- സ്പീക്ക്, മണി റീഡർ, ടാപ്-ടാപ് സീ, ടോക്ക് ബാക്ക് തുടങ്ങിയ സോഫറ്റ് വെയറുകൾ ചേർത്തു കാഴ്ചപരിമിതർക്കായി വികലാംഗ കോർപറേഷൻ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ സ്മാർട് ഫോൺ  ഇനി അവരുടെ ജീവിതത്തിനു വഴികാട്ടിയാകും. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഈ  പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരിടത്ത് എത്തിയാൽ ലൊക്കേഷൻ അറിയാനാകും. അവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരു മുൻകൂട്ടി ഫോണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കാൻ ഫോണിനോടു പറഞ്ഞാൽ മതി; അടുത്ത […]Read More