കാന നിർമാണത്തിനു വേണ്ടി തണൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നു

ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിനു സമീപമുള്ള തണൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നു. റോ‍ഡരികിലെ കാന നിർമാണത്തിനു വേണ്ടിയാണു മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു കൂടെത്തന്നെ കാന നിർമിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണെന്നു സമീപവാസികൾ പറയുന്നു. മുറിച്ചു നീക്കിയ മരങ്ങൾക്കു പകരം പുതിയ തണൽ മരങ്ങൾ നടുമെന്നു ദേവൻകുളങ്ങര കൗൺസിലർ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിനോടു ചേർന്ന് ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള റോഡിലെ 7 മരങ്ങളാണു മുറിച്ചു നീക്കുന്നത്. ഇതിനകം 4 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വാക […]Read More