സ്റ്റിക്കറുകളുമായി വീണ്ടും ഗൂഗിൾ പേ, 202 മുതൽ 2020 രൂപ വരെ സമ്മാനം

ഈ പുതുവല്‍സരത്തിലും വൻ ഓഫറുമായാണ് ഗൂഗിൾ പേ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 202 രൂപ മുതൽ 2020 രൂപ വരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഗൂഗിൾ പേയുടെ പുതിയ ക്യാംപയിൻ തുടങ്ങി. 2020 ഗെയിം എന്നാണ് പുതിയ ക്യാംപെയിൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. പേയ്‌മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ 7 സ്റ്റാമ്പുകൾ ശേഖരിക്കുന്നവർക്കാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുക. 7 സ്റ്റാമ്പുകൾ കിട്ടികഴിഞ്ഞാൽ 202 മുതൽ 2020 രൂപ വരെ മൂല്യമുള്ള വൗച്ചറുകൾ, സ്ക്രാച്ച് കാർഡുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. ഈ ഓഫർ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ […]Read More