ജിഎസ്ടി 50% വർധിച്ചു, സ്മാർട് ഫോണുകളുടെ വില കുത്തനെ കൂട്ടി

സ്മാർട് ഫോണുകളുടെ ജിഎസ്ടി 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്ന് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ നേരത്ത്െ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജിഎസ്ടിയിൽ 50 ശതമാനം വർധനവ് വന്നതോടെ എല്ലാ കമ്പനികളും സ്മാർട് ഫോണുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു. ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ സ്മാർട് ഫോണുകളുടെയും വില വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഷഓമി ഉൾപ്പടെയുള്ള കമ്പനികൾ ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ വിലവർധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഷഓമി പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ‘മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് […]Read More