കൊച്ചി നഗരസഭയിൽ 93 അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ

തീര പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു നിർമിച്ച വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൊച്ചി കോർപറേഷനും മരട് നഗരസഭയും മുന്നിൽ. കൊച്ചി നഗരസഭയിൽ 93 അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നു.മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 41 കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ രണ്ടിടത്തും കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക നൽകിയിട്ടില്ല.  മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 4 വൻകിട ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിച്ചുനീക്കാനുള്ള കർശന ഉത്തരവിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ തീരപരിപാലന ലംഘനത്തിന്റെ മുഴുവൻ കണക്കും സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയാറാക്കിയ പട്ടിക സമാഹരിച്ച് ജില്ലാ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞദിവസം […]Read More