ഐസിഎസ്ഇ, ഐഎസ്‌സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഐസിഎസ്ഇ (10–ാംക്ലാസ്), ഐഎസ്‌സി (12–ാംക്ലാസ്) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഐസിഎസ്ഇയിൽ പരീക്ഷയിൽ 99.33 ശതമാനം (ആൺകുട്ടികൾ– 54.19%, പെൺകുട്ടികൾ– 45.81%) പേർ വിജയിച്ചു . ഐഎസ്‍സിയിൽ 96.84 ശതമാനമാണ് (ആൺകുട്ടികൾ– 53.65%, പെൺകുട്ടികൾ– 46.35%) വിജയം. www.cisce.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ യുണീക് ഐഡി, ഇൻഡക്‌സ് നമ്പർ എന്നിവ നൽകി ഫലമറിയാം. ഇതിന് പുറമെ, സ്‌കൂളുകൾക്ക് CAREERS പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തും ഫലം അറിയാം.Read More