മൊബൈൽ നമ്പർ 10 അക്കത്തിൽ നിന്ന് 11 അക്കമാക്കാൻ ട്രായ് ശുപാർശ

മൊബൈൽ നമ്പർ 10 അക്കത്തിൽ നിന്ന് 11 അക്കമാക്കാൻ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) ശുപാർശ ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ നമ്പറുകൾ ലഭ്യമാക്കാനാണിത്. പരിഷ്കാരത്തിലൂടെ 1000 കോടി പുതിയ നമ്പറുകൾ സ‍ൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാ നമ്പറുകളും 9 ൽ തുടങ്ങും  ലാൻഡ് ഫോണുകളിൽ നിന്നു മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കു വിളിക്കുമ്പോൾ 0 ചേർക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.  ഇന്റർനെറ്റിനായുള്ള മൊബൈൽ വൈഫൈ ഡോംഗിളുകളുടെയും സിം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ കാർഡുകളുടെയും നമ്പർ 10 ൽ […]Read More